اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Dr. Jacob Hoban
دکتر حبان

پزشک / نویسنده / فعال مستقل بر ضد انرژی و
سلاح های هسته ای / مدرس خطرات پزشکی
عصر هسته ای / یکی از افشاگران حقایق پشت فاجعه فوکوشیما
پزشک پیشگام سلامت جامع / هومیوپاتی / تغذیه
/ داروهای گیاهی / فیزیولوژی ورزشی / موئسس
مرکز بهبود طبیعی درانسیوی کالیفورنیا / مجری
برنامه های رادیویی و تلویزیونی درباره سلامت

https://www.drhoban.com
https://drjacobhoban.wordpress.com
https://t.me/drhoban

اسم و مشخصاتلینک ها

کتاب ها

مقاله ها و PDF

مستند ها و ویدئو ها

2-تشعشعات مضر مایکروویو - دکتر حبان