اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Dr. Hamed Raisi
دکتر حامد رئیسی

ایمونولوژیست / ژنتیک مولکولی / مولف / مدرس
افشاگر اطلاعات مرتبط با موضوع کووید19
دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی ایران
مدیر مسئول واحد ایمنولوژی عفونی / بیمارستان فوق تخصص کرج

https://www.instagram.com/Dr.medfact
https://t.me/hamedraeisyimmulologist