اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Dr. Fereydoon Haghi
دکتر فریدون حقی

دانشجوی دکترا و پرستار 
تجربه شخصی موفق در مبارزه با سرطان

https://www.instagram.com/fereidun_haghi72
https://www.instagram.com/fereidunhaghi

اسم و مشخصاتلینک ها

کتاب ها

مقاله ها و PDF

مستند ها و ویدئو ها

1-دکتر فریدون حقی – ماسک نزنید
2- دکتر فریدون حقی - مزاج و تغذیه