اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Dr. Eugene Mallove
Free Energy

یوجین مالوو – انرژی آزاد
استاد / دانشمند ام آی تی / نویسنده / محقق انرژی آزاد
/ ناشر مجله انرژی آزاد / بنیانگذار بنیاد انرژی جدید /
در سال 2004 به طرز مرموزی کشته شد

http://www.infinite-energy.com

اسم و مشخصاتلینک ها

کتاب ها

مقاله ها و PDF

1-Infinite-Energy-The-Magazine-of-New-Science-and-Technology-33-Cold-Fusion-Renewable-Energy-2000

مستند ها و ویدئو ها

1-Cold Fusion and Beyond - Dr Eugene Mallove