اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Dr. Didier Raoult
دکتر دیدیه راول

پزشک / میکروبیولوژیست / واحد ریکتزیا
در دانشگاه مارسی فرانسه / بیماری های عفونی
/ مدرس / برملا کننده حقایق مرتبط با کووید19