اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Dr. Devra Lee Davis
دکتر دورا لی دیویس

متخصص اپیدمیولوژی
سخنران / نویسنده / مدرس
افشا کننده حقایق وای فای و 5جی و سلامتی

https://ehtrust.org