اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Dr. David Martin
دکتر دیوید مارتین

سخنران اصلی در مستند پلندمیک
بنیانگذا ر M • CAM
سیستم های تجاری و سرمایه گذاری نوآورانه

https://www.davidmartin.world