اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Dr. Dan Erickson
دکتر دن اریکسون

متخصص طب اورژانس / ایمونولوژی / استئوپاتی
/ مدیر کلینیک های اورژانس آکسلریتت / جزو جنبش
پزشکان خط مقدم آمریکا برای حقیقت کووید

https://acceleratedurgentcare.com