اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Dr. Christian Perronne
دکتر کریستیان پرون

پزشک / استاد بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشکده
پزشکی پاریس / رئیس گروه بیماریهای عفونی بیمارستان
دانشگاه ریموند پوانکاره / نایب رئیس اسبق مرکز ملی
مرجع سل و مایکوباکتریوم انستیتو پاستور

https://www.ener-chi.com