اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Dr. Carrie Madej
دکتر کری مادیج

طب داخلی / استئوپاتی / طب سنتی گیاهی
/ افشا گر مطالب مرتبط به واکسن کووید19

https://twitter.com/drmadej
https://www.facebook.com/DrCarrieMadej