اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Dr. Andrew Kaufman
دکتر اندرو کافمن


طبابت کل نگر طبیعی
روان پزشک / روانشناسی قانونی و جنایی
افشاگر تقلب های کووید19

https://www.andrewkaufmanmd.com
https://t.me/andrewkauffman