اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Derrick Broze

دریک بروز

 

روزنامه نگار مستقل / محقق / مستند ساز /

نویسنده / سخنران / مجری برنامه رادیویی /

افشای فساد / دنبال کننده راه حل ها /

ترویج استقلال از قدرت های مرکزی

https://www.derrickbroze.com
https://theconsciousresistance.com