اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Del Bigtree

دل بیگتری

 

تهیه کننده تلویزیونی و فیلم / مجری تلویزیونی
جزو شبکه انتخاب آگاهانه در مقابل واکسیناسیون
تولید کننده مستند واکسد (اوتیسم و واکسن)

https://thehighwire.com
https://vaxxedthemovie.com