اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Dana Ashlie
دانا اشلی

فعال سیاسی و پژوهشگر مستقل حقایق
سخنران / سازنده فیلم های خبری کوتاه

www.brighteon.com/channels/danaashlie
lbry.tv/@danaashlie:7
brandnewtube.com
www.missdanaashlie.com
https://www.patreon.com