اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Dan Winter
دان وینتر

متخصص علم فیزیک و انرژی / هندسه مقدس
بازخورد زیستی bio-feedback
اهیای حیاط و تجدید ساختاری مولکولی آب
تاریخ فراموش شده بشر و باستان شناسی ممنوعه

https://fractalfield.com
http://www.fractalu.com
http://www.goldenmean.info
https://theraphi.net
https://www.jedischool.science
https://www.sevenarrows.net