اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Cyrus Parsa
سیروس پارسا

بنیانگذار سازمان هوش مصنوعی (AI)
محقق ارتباط بین کووید19 و 5جی و هوش مصنوعی

https://theaiorganization.com

https://theaiorganization.com/