اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Catherine Austin Fitts

کاترین اوستین فیتس

 

سیاستمدار اسبق / مدرس و سخنران
پژوهشگر واقعه برج های 911
محقق کلاهبرداری و حقایق کووید19

https://home.solari.com
https://pandemic.solari.com/heroes

 

 

 

 

 

اسم و مشخصاتلینک ها

کتاب ها

مقاله ها - PDF

1-Narco Dollars - Catherine Austin Fitts
2-Missing Money - Mark Skidmore & Catherine Austin Fitts

ویدئو ها و مستند ها

1-کاترین اوستین فیتس کلاه برداری تزریقی
2-Exposé on Vaccine Injection Fraud & the PERP Act With Dr. Sherri Tenpenny
3-Catherine Austin Fitts - We Are Dealing With A Spiritual War
4- Catherine Austin Fitts The Deep State Chaos Op
5-Catherine Austin Fitts Explains the Financial Coup D'état
6- Catherine Austin Fitts - Black Budget Space Wars And AI Superpowers
7-Where Did the Missing Trillions Go - Corbett Report
8-Secret Space Force & Deep State Black Budget Revealed
9-The Fallacies of Germ Theory -Dr. Thomas Cowan - Solari report
10-nd Q 2020 Wrap Up -The Injection Fraud Part II with Jon Rappoport 2
11-Special Solari Report- Contact Tracing & the HEROES Act - with Mary Holland
12-Covid 19- Transparency and Legal Accountability with Peter Breggin, MD
13-Catherine Austin Fitts- Power, Privacy & Transparency
14-گزارش سولاری – چه کسی این کارها را می کند؟ کاترین فیتس و ریچارد دولان
15-گزارش سولاری 2020
16-کاترین آستین فیتس در باره سیستم اقتصادی
17- تیزر مهر و موم سیاره
18- مهر و موم سیاره – بازگشایی فیلم در 2022
19- کاترین اوستین فیتس - دولت ها دیگر حاکم نیستند
20-دکتر تام کوان و سولاری - ناهنجاری تئوری میکروبی

Deep State Tactic series 5 صحبت در باره روش عمل دولت سایه

1-Deep State Tactics 101- Part I & II with Catherine Austin Fitts
2-Deep State Tactics 101- Part III with Catherine Austin Fitts
3-Deep State Tactics 101- Part IV with Catherine Austin Fitts
4-Deep State Tactics 101 - Part VI-VIII with Catherine Austin Fitts
5-Deep State Tactics 101 - Part IX-X with Catherine Austin Fitts