اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

BioShield 5G Protection
بیوشیلد محافظ در برابر 5جی
ساخته شده با لایه های نانو کوانتومی
توسط 2 مخترع اروپایی

پروفسورایلیا لاکیچویچ Prof. Dr. Ilija Lakicevic
دکترای فیزیک / مخترع / پژوهشگر مستقل
ساختارهای انرژتیک
ژاک بائرJacques Bauer
داروساز بالینی
تراپی انرژی کوانتومی

https://5gbioshield.com
https://teslastyle101.com