اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Barbara Honegger
باربارا هانگر

تحلیلگر اسبق وزارت دفاع امریکا
روزنامه نگار امور نظامی
محقق رخداد برج های 911 و تخریب پنتاگون

https://11september.eu/en/barbara-honegger
https://911truth.org

اسم و مشخصاتلینک ها

کتاب ها

ویدیو ها

1- Barbara Honegger 911 Pentagon FULL