اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Amir Kabir Bioresonance Research center
مرکز بیورزونانس دانشگاه امیرکبیر

مرکز تحقیقات پزشکی بیورزونانس
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بکار گیری کلوئید نقره در درمان

https://t.me/biores
http://biores.aut.ac.ir/fa
http://pr.aut.ac.ir/?p=5608