اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Rosa Koire
روزا کویر

بازرس بازنشسته دادگستری املاک و مستغلات
افشای تأثیرات مخرب دستورکار21 برنامه پایدار
سازمان ملل بر حقوق مالکیت خصوصی و آزادی فردی

https://www.democratsagainstunagenda21.com