اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

راینر فولمیک
Dr. Reiner Fuellmich


دکتر راینتر فولمیک یک وکیل آلمانی است که در آلمان و امریکا به عنوان وکیل حقوقی پایه یک کار می کند. دکتر فولمیک مقالات و کتاب های زیادی در زمینه حقوق بانکی، حقوق پزشکی، و حقوق بین المللی منتشر کرده و به عنوان استاد و مدرس تدریس کرده است وی بنیان گذار و عضو "کمیته آلمانی بررسی دستور کار کرونا" می باشد، در تحقیق قانونی در باره جنایات کووید91 برعلیه بشریت قسمت اول شواهد این کمیته تحقیق در ۵ فوریه ۲۲۲۲، به هیئت منصفه بزرگ دادگاه افکار و نظر عمومی مردمی ارائه شد