اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Robert Kennedy Jr.
رابرت کندی جونیور


وکیل محیط زیستی / تخصص در مسمومیت محیطی

با سرب / فعال اجتماعی سیاسی / نویسنده / پژوهش

حقایق واکسن ها و اوتیسم / سخنران / بنیانگذار دفاع

از سلامت کودکان / پسر رابرت اف کندی

https://childrenshealthdefense.org