اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Dr. Toni Lynn Bark
دکتر تونی لین بارک


متخصص طب پیشگیری / پزشک اطفال

/ فعال صریح در مورد حقایق واکسن /

در سال 2020 از سرطان درگذشت

www.disease-reversal.com
https://www.facebook.com/drtonibark